ISP NIEUWSBRIEF 7 januari 2015


Maria Montessori: "Leer het mijzelf te doen" | foto Internet

tr>

In deze nieuwsbrief
  • Werk
  • Overleven/Zelfredzaamheid
  • Zorg
  • Activiteiten ISP
  • Migranten-(jongeren)
  • Buurt
Werk

Congres Mensenwerk: over psychische aandoeningen en werk
Meedoen met de maatschappij kan de mens beter doen voelen, niet in het minst door de waardering die men oogst over de betoonde inzet en de bijzondere inbreng die men ook vanuit de ervaringsrijkdom bijdraagt.
Lees verder >>

Vragen van de maand

Budget mag niet bepalend zijn voor werkvoorziening
De sociale werkvoorziening heeft het doel om mensen met een beperking weer aan het werk te helpen. De bezuiniging hierop staat haaks op de participatiegedachte stelt de LCR en roept de Kamer op dit te schrappen.
Lees verder >>

Een zinvol bestaan voor daklozen
In Haarlem wordt de Maatschappelijke Opvang nu door HVO Querido georganiseerd. De veelal verslaafde daklozen worden nu geactiveerd om sociaal waardevol werk te doen. De daklozen worden hier gelukkiger van en ook de buurt, want er is minder overlast.
Lees verder >>

Duwtje in rug richting baan
Het Sociaal Akkoord krijgt in Haarlem vorm in de samenwerking van Gemeente, bedrijfsleven en instellingen, om de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen toch aan de slag te gaan.
Lees verder >>

Baanbreker in de bres voor inzet mensen met arbeidsbeperking
Een nieuw blad werpt licht op het pad van arbeidsparticipatie van mensen met een beperking in de bedrijven. Zo is er een PSO-erkenning voor sociale bedrijven. Hoogst belangwekkend blad.
Lees verder >>

Overleven/Zelfredzaamheid

Raad wil meer geld naar Minima
De gemeenteraad van Haarlem is van mening dat het geld voor de minima ook daadwerkelijk moet worden besteed ten behoeve hiervan. Zo zou het ISP ook mogelijk nog subsidie kunnen ontvangen.
Lees verder>>

Laat incassobureau je niet initmideren
De mensen met schulden worden vaak op onheuse manier door de incassobureau's bejegend. Met dreigementen van hoge extra incassokosten en rechtbank worden mensen bang gemaakt. Moet je teveel betalen betaal dan wat je redelijk vindt, en bericht het incassobureau en het bedrijf dat je het niet eens bent met de factuur.
Lees verder >> blader naar pagina 8

Manipulatie om geen schulden te maken
Emoties en de mogelijkheden die de financiers bieden, verleidden menigeen om meer uit te geven dan hun beurs toelaat. Door verstandiger aanbod, (i.ov. het maximum te melden alleen het minimumbedrag) wordt er bijvoorbeeld minder geleend
Lees verder >> blader naar pagina 2

tr>
Zorg

Wie bepaalt wat iemand wel zelf kan?
Gescand uit tijdschrift Deviant: Uitgaande van zelfredzaamheid en het bijdragen aan de eigen autonomie van mensen hetgeen aansluit bij de kracht van het zelfdoen, hetgeen al jaren door het ISP wordt bepleit.
Lees verder>>

Maaltijden & Boodschappen biedt uitkomst
ViVa! Zorggroep organiseert maaltijden in combinatie met gratis thuisbezorgen. De waarde hiervan ligt in het verhogen van de levensvreugde zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Lees verder>>

Hulpplan dankzij eigen familie en vrienden
De Eigen Kracht Centrale stimuleert familie en vrienden bij een probleem in de familie samen te zoeken naar oplossingen. Dit gebeurt vaak samen met professionals (wonen, opvoeding en financien) maar vaak ook zonder. Zo werd in 22 van de 24 situaties een ondertoezichtstelling voorkomen.
Lees verder >>

Activiteiten ISP

Wie ben ik - bijeenkomsten.
Haarlem: vrijdag 30 januari a.s. met als thema: Wie ben ik en de restanten van mijn goede voornemens? in de Pletterij te Haarlem.
En: Amstelland: woensdag 14 januari a.s. met het thema "Wie ben ik en de Hoop?" in een knus hoekje van de ontvangsthal van Wijkcentrum Alleman te Amstelveen.
Voor verslagen lees verder >>

Vrijwilliger gezocht in Midden Kennemerland
Het ISP zoekt een vrijwilliger die wil helpen de spreekuren vorm te geven en ook om soms bij te springen bij mensen die praktische hulp of een luisterend oor nodig hebben. Voor informatie bel Martien Luijcks 023 5342206 of b.g.g. 06 50486221
lees verder >>

Buurt
Wethouder Merijn Snoek opent Wijkcentrum de Horizon
De wethouder opent niet zomaar een wijkcentrum in de Indische Buurt, maar een waarbij bewoners en ondernemers uit Haarlem Noord elkaar ontmoeten. Tevens is het buurtteam er gevestigd en opereert het Sociaal Team ervandaan. Tenslotte is er een Koffie om de Hoek plekje gereserveert voor de (oudere) bewoners van de Indische Buurt.
Lees verder >> zie Pagina 2
Migranten-(kinderen)

Jonge allochtoon nog steeds iets op achterstand
De in Nederland geboren jongeren van Niet-Westerse komaf hebben sociaal-economisch nog steeds achterstand. 14% van de Marokkaanse groep moet van de bijstand leven, terwijl dat 10% van de Turkse is.
Lees verder >>

'Meer spanningen met allochtonen'
Driekwart van de Nederlanders van Turkse of Marokkaanse komaf heeft weleens het gevoel (gehad) gediscrimineerd te worden. De jongeren met Marokkaanse wortels drukken in de beeldvorming van de Marokkaanse Nederlanders negatief door. De sociale media vormen een nieuw element in de reintegratie-route van de nieuwe Nederlanders.
Lees verder >>
Spreekuren januari 2015

Op de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe ondersteuning. Ook op afspraak is iedereen welkom.
1. Haarlem Pletterij
Lange Herenvest 122, 2011 BX
werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland vrijdag 14 jan. a.s van 14.00 tot 16,00 uur in de Buurtkamer Keizer Karelpark in het MOC Lindenlaan 75 Amstelveen.
3.Midden Kennemerland op
a. Donderdag 9 jan. a.s. van 12.00-13.30 uur in Wijkcentrum d’Evelaer te Heemskerk. en van 14.15 -16.45 uur in Sportcentrum Toradoshi te Beverwijk en later in de maand:
b. Spreekuur Castricum op woensdag 28 januari a.s. van 15.00-17.00 uur in Geesterhage.

Bezoekadres ISP
Lange Herenvest 122 (Pletterij)
2011 BX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
GSM: 0650486221 Martien
GSM: 0618193261 Ton
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Bel meteen: 023-5342206
Heeft u juridische vragen?
Bel 023-5342206 (lokaal tarief)voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur ; ook bij noodgevallen;
Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt!
Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in instellingen van psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken; bel dan: 023 5342206
Column

In deze nieuwsbrief aandacht voor de kracht van het zelfdoen. Maria Montessori formuleerde dit met "Leer het mijzelf te doen". Ook Mw. Els Borst willen wij hier eren voor hart voor de cliënt en daarnaast ook Clémence Ross van Dorp die de de zelfredzaamheid van de client in de WMO vorm wist te geven.
We hebben ervoor gekozen om u onze visie ook in de onderwerpen van onze nieuwsbrief weer te geven.
Zo wordt er een beroep gedaan op uw eigen kracht van het zelfdoen doordat mogelijk een nieuwe flashplayer zich aandient of als u in magazine of metro aan het bladeren moet gaan.
Diverse speerpunten worden hier getoond, het nieuwe blad Baanbreker, Maaltijden & boodschappenservice, Eigen Kracht Centrale, Sociaal Akkoord Haarlem dat mensen op weg helpt en de raad van Haarlem wil echt aan de slag voor de minima.
De kracht van het zelfdoen vraagt om onafhankelijke clienten-ondersteuners, waarvan het ISP er een is! Hier vind u de activiteiten van het ISP hier en een oproep voor een vrijwilliger.
Dan volgt Manipulatie om schulden te voorkomen, en hoe om te gaan met malafide deurwaarders en incassobureaus. Wie bepaalt wat ik wel kan? De opening van een Koffie om de Hoek project in Haarlem Noord. De vragen rond de nieuwe Nederlanders, die soms nog zoekend zijn, komt in beeld. Het internet biedt nieuwe kansen aan onze migranten(kinderen).
Kortom de tijd van klagen is voorbij en wij haken aan bij nieuwe doelgerichte activiteiten, mede vanuit "de kracht van het zelfdoen"
Het ISP doet ook een beroep op uw goedgeefsheid, kunt u wat missen, maak het dan over op giro NL51 INGB 0009 3167 28 t.n.v. ISP Haarlem

Redactie:
Martien Luijcks en Ton de Vries


Meld je aan voor de ISP-Nieuwsbrief
klik hier


www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem