'Ver'-zoekjes

Zoek op thema

Forum
 
Info ISP

Stichting InformatieSteunPunt in de 1e lijn ggz (geestelijke gezondheidszorg).
Onze ervaringsdeskdige en ook professionele vrijwillige medewerkers bieden u graag advies en steun bij uw psycho/sociale en of maatschappelijke problemen
Inloopspreekuren en volgens afspraak; ook huisbezoek en/of meegaan kan zoals u wenst.
24 uurs bereikbaarheid via GSM. Ook via e-mail

Adresgegevens:
Centraal Adres
:
Bezoekadres: ISP / Pletterij
Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem
Martien Luijcks: 06-50486221
Mo Za 06 41512376
e-mail: info@informatiesteunpunt.nl
e-mail2 martien@informatiesteunpunt.nl

website: www.informatiesteunpunt.nl
Spreekuurtijden:donderdag en vrijdag 11-14 uur


Kamer van Koophandel Haarlem / Amsterdam
dossiernummer: 34175578
Girorekeningnummer: NL51 INGB 0009 3167 28
t.a.v. ISP Haarlem

Omschrijving
Het InformatieSteunPunt is een zelfhulporganisatie die klaar staat voor iedereen die vragen heeft of steun behoeft op het terrein van psycho-sociale en maatschappelijke problemen.
Zo adviseert en steunt het ISP bijvoorbeeld mensen die vragen hebben rond het persoonsgebonden budget.

Het ISP heeft sinds 1 jan. 2012 de ANBI-status

Overig spreekuur:
Egyptisch Spreekuur i.s.m. Vereniging van Egyptische organisaties Nederland (VEON), elke laatste maandag van de maand van 12.00-14.00 uur / zie Site ISP in Wijkcentrum de Meevaart Balistraat 48 1094 JN Amsterdam.

WIE BEN IK GESPREKSBIJEENKOMSTEN

Haarlem

de laatste vrijdag van de maand van 14-16 u.
in de Pletterij Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem.

Medewerkers

 LOF voor VRIJWILLIGERS van
het ISP van DE SLINGER

  * tijden kunnen soms afwijken zie home

Ook geeft het ISP voorlichting over welzijn en zorg in de breedste zin des woords.
voor de Doelstelling klik hier

1. Dienstverlening

Het ISP organiseert daarom inloopspreekuren waar mensen met hun vragen terecht kunnen, hoewel
men ook buiten die spreekuren altijd een beroep kan doen op het ISP. Ook organiseert het ISP een bezoekersgroep voor mensen die behoefte hebben aan contact en het leuk vinden om bezocht te
worden. Het gaat hierbij op de eerste plaats om de gezelligheid. Mocht de klant vragen hebben, dan zal de ISP-bezoeker altijd een welwillend oor bieden en naar beste vermogen bijstaan. In dat geval komt
het spreekuur als het ware bij u thuis. Het ISP neemt ook deel in het Sociaal Juridisch Spreekuur (SJS).

 

Spreekuren
De spreekuren zijn gratis toegankelijk. Samen met de klant wordt de problematiek onder de loep genomen, in beeld gebracht, en gezocht naar oplossingen. Waar nodig gaat het ISP mee naar
instanties, of belt op, of schrijft een brief, of zendt een e-mail om (vastzittende) procedures te
versnellen. Soms worden mensen naar de 1e lijn ggz verwezen, of gesteund in de 2e lijn. Het SJS is een vast onderdeel van het ISP. In het belang van de klant kan een beroep gedaan op de juristen van dit Sociaal Juridisch Spreekuur.
Zie hierboven voor locaties en tijden

Bezoekersgroep
Het ISP zoekt vrijwilligers in steden en dorpen en biedt ondersteuning bij het bijstaan van mensen in
de directe omgeving. Als u bezocht wilt worden, bel dan het ISP, dan komt er zeker iemand bij u langs.
Als u, als ervaringsdeskundige in de 1e lijns ggz, mensen in uw omgeving of in instellingen wilt
bezoeken, kunt u het ISP bellen. Ook bezoekt het ISP mensen in lokaties van de Geestgronden (Bennebroek).
Daarnaast zijn er de Veldwerkers die in de steden paraat staan voor directe steun aan mensen met vragen of problemen, waarbij het centraal kantoor in Haarlem vaak als aanmeldpunt fungeert, en tevens diensten verleent,
Verder streeft het ISP naar bezoekwerk aan psychisch gedetineerden in de Koepel in Haarlem
Ook thuisblijvers van gedetineerden zijn welkom bij het ISP
Voor meer informatie: e-mail ons met uw vraag.

Verder werkt het ISP projectmatig .

2. Voorlichting
Daarnaast heeft het ISP een voorlichtende taak als het gaat om de vernieuwingen binnen de (1e lijns) ggz.dit doet het ISP op de volgende manieren:
a. Periodiek
Het ISP gaf een digitaal maandblad de ISP-nieuwsbrief uit. Deze handelde over belangwekkende ontwikkelingen binnen de (1e lijn) geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast bood zij ruim aandacht aan de zogenaamde zelfhulpprojecten die in de "nulde lijn" opereren. Tenslotte sprong zij in op nieuwe ontwikkelingen binnen het zorg-veld.De nieuwsbrief werd kosteloos onder (ex)-cliënten van de GGZ en belangstellenden verspreid. Tevens zijn alle ISP-bodes en nieuwsbrieven op onze site te vinden.
b. Internet
Het ISP heeft een eigen website. Hierop vindt u naast een archief van de de ISP-bodes en de nieuwsbrieven en ook diverse links,
c. Overige voorlichting
Tenslotte organiseert het ISP geregeld bijeenkomsten rond belangwekkende therma`s. dit kan zijn voor groot publiek (minicongressen), maar ook binnen Klanten-kring vanuit het lotgenoten-perspectief, bijv. de "Wie ben ik"-bijeenkomsten die het ISP elke laatste vrijdag v.d. maand houdt in de Pletterij te Haarlem.

Samenwerkingspartners
Het ISP werkt samen met:
- Bonjo, organisatie voor vrijwilligersorganisaties die voor (ex) gedetineerden klaarstaan.
-
De partijen in de 1e lijn geestelijke gezondheidszorg (Korte Lijnen)
o.a. Vita Welzijn en Advies (Amstelland)
- Landelijk Steunpunt Informatiecentra / Trimbos Instituut
- Antroposofische Patiëntenvereniging Haarlem: De Keerkring
- Migranten Platfrom Haarlem e.o.
- Meldpunt Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland

  Projectmatige speerpunten ISP
BEZOEKERSGROEP & VELDWERK, het bezoeken van mensen die contact willen in de stad, thuis of in de instellingen en hen waar nodig ondersteunen.
BUURTWERK, het leggen van contacten met de buurt-werkers, wijkraden en sleutel figuren, om een basis te leggen voor preventieve aanpak van problemen
INFORMATIEVERSTREKKING, het opzetten van een relevant netwerk en terzake doend adressenbestand
GEZONDHEIDSZORG, contacten met eerstelijnspartners intensiveren, en de wederzijdse verwijzingen verbeteren
JEUGDZORG, het opzetten van een signalerende functie in de rol van zorgcontrole
INBURGEREN
Statushouders zijn bij het ISP welkom met alle vragen waar zij tegen oplopen.
MIGRANTEN, het opzetten van een overzicht van de problematiek voor klanten vanuit specifieke culturele achtergrond
RECLASSERING, het opzetten van een bezoekersgroep die mensen begeleiden na de detentie en tevens opnieuw hun leven moeten inrichten
SCHULDHULPVERLENING, het dienstverlenen aan mensen met schuldenproblematiek en hen (evt.) bemiddelen naar de juiste hulp
THUISZORG, het onderhouden van nauwe banden met de thuiszorg om tijdige probleemsignalering te bevorderen
VERSLAVING, het bijdragen aan begripvolle bejegening en waar mogelijk het bijstaan naar en tijdens de onthouding
WERKACTIVERING, het wijzen van mensen op zinvolle dagbesteding, evt. opleiding/reactivering en regulier werk
WOONWENSEN, het bevorderen van een goed bouwbeleid, en ondersteuning bij het zoeken van een goede woonvorm.
 
© informatiesteunpunt.nl 2004 | Hosted by EQS hosting | Ricardo van Driest,